ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟ

 

Α. ΒΙΒΛΙΑ

 

1)      La Revision des Conditions de Travail en Droit Francais et Allemand, Paris, 1973, (Διδακτορική Διατριβή)

2)      Τριμερείς Σχέσεις εκ Παροχής Εργασίας, 1974 (Εργασία επί Υφηγεσία)

3)      Εργατικόν Δίκαιον Α’ ημίτομος, από κοινού με Ιωάννη Δεληγιάννη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1976 σελ. 303

4)      Παραδόσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Νομοθεσίας, τόμος Α - εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1981

5)      Εργατικό Δικαιο – Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις (Κοινωνικονομική Προσέγγιση) Εκδ. Παρατηρητή 1981

6)      Παραδόσεις Στοιχείων Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας - εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1982

7)      Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Πολιτική - εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1984

8)      Παραδόσεις Στοιχείων Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας - εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1986

9)      Το Κοινοτικό Δίκαιο Της Εργασίας Πριν και Μετά το Μάαστριχτ - εκδ. Παρατηρητής 1993 (από κοινού με Roger Blanpain)

10)  Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της Ευελιξίας της Εργασίας, Γ’ Εκδοσηεκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2005

11)  Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, (Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) Τόμος 1 – εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1997

12)   Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, (Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Συλογικές Διαφορές Εργασίας) Τόμος 2 – εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1999

13)   Labor LawIntrodution to Greek Law - edited by K. D. Kerameus, P. J. Kozyris, 3rd Edition 2008

14)   Βασικοί Εργατικοί Νόμοι (Συλλογή Εργατικής Νομοθεσίας και Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, εκδ. Επίκεντρο 5η Εκδοση, 2006

 

Β. ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

1)      Νομολογία Οικογενειακού Δικαίου – Αρμενόπουλος, (Οκτ. 1971)

2)      Τινά Περί των Διαρκών Ενοχικών Συμβάσεων, περ. Αρμενόπουλος τ.28 (1974) σελ. 749-760

3)      Προβλήματα γύρω από την έννοια του μισθού, ΕΕΔ τ.35 (1976) σελ. 249 επ. και 298 επ.

4)      Η Κίνηση για τη Δημιουργία πιο Ανθρώπινων Όρων Εργασίας, ΕΕΔ τ.37 (1978) σελ. 1 επ. και 37 επ.

5)      Το Εργατικό Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕΔ τ.37 (1978) σελ. 393 επ. και 441 επ.

6)      Κοινωνική Πολιτική για την Εργασία και η Μεταρρύθμιση της Εργατικής Νομοθεσίας – Δίκαιο και Πολιτική, (Ιαν.-Απρ. 1982)

7)      Απεργία και Ατομική Σχέση Εργασίας – Συμβολή στο Πρόβλημα της Ατομικής Ευθύνης του Απεργού – Δίκαιο και Πολιτική, τεύχος 3 (1982)

8)      Η Εργασία ως Ιστορικό και Κοινωνικό Νομικό Φαινόμενο – Δίκαιο και Πολιτική, τεύχος 3 (1982)

9)      Βασικοί Προσανατολισμοί του Νομοσχεδίου για τον Εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την Κατοχύρωση των Συνδικαλιστικών Ελευθεριών – Αρμενόπουλος, τεύχος 7 (1982), σελ. 443 επ.

10)  Σχέσεις Συντάγματος και Εργατικού Δικαίου – Δημοσιεύματα Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (1982) σελ. 36 επ.

11)  Η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – Εργασίες Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (1982)

12)  Η Γυναίκα και η Εργασία, Νέοι Προσανατολισμοί της Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΕΔ τ. 41, (1982), σελ. 362 επ.

13)  Εισοδηματική Πολιτική και Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, ΔΕΝ τ. 39 (1983), σελ. 481 επ.

14)  Αντί για Σχόλιο, ΕΕΔ τ. 42 (1983), σελ. 281 επ.

15)  Σύγχρονες Τάσεις του Εργατικού Δικαίου – Δίκαιο και Πολιτική, τεύχος 8 (1984)

16)  Η Υποχρεωτική Διαιτησία στις Συλλογικές Διαφορές (Ν.3239/1955) – ΕΕΔ τ. 44 (1985), σελ. 273 επ.

17)  Οι Συνδικαλιστικές Ελευθερίες και ο Νομοθέτης – Συνταγματικές Ελευθερίες στην Πράξη, (1ο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων), εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (1986), σελ. 201 επ.

18)  Συνδικαλιστικές Ελευθερίες και Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες – ΕΕΔ τ. 46 (1987), σελ. 49 επ.

19)  Η Αρχή της Ελαστικότητας και η Μετεξέλιξη του Εργατικού Δικαίου – ΕΕΔ, τ. 50 (1991), σελ. 1 επ.

20)  Το Νέο Καθεστώς για το Χρόνο Εργασίας ΕΕΔ τ. 50 (1991), σελ. 545 επ.

21)  Μεταρρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις ΕΕΔ τ. 50 (1991), σελ. 996 επ.

22)  Η Μετεξέλιξη του Εργατικού Δικαίου και οι Επιπτώσεις της στη Ρύθμιση του Χρόνου Εργασίας – Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, ΝΟΜΟΣ, Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη 3/Γ 1992, σελ. 47 επ.

23)  Οι Τρόποι Ρύθμισης των Οικονομικών Συλλογικών Διαφορών, γενική εισήγηση στο 13ο παγκόσμιο συνέδριο Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναδημοσίευση στην ΕΕΔ τ. 51 (1992) σελ. 993 επ.

24)  Ικανότητα για Σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΔΕΝ τ. 48 (1992), σελ. 593 επ.

25)  Οι Κοινοτικές Οδηγίες για την Προστασία της Εργασίας από τις Ανακατατάξεις των Επιχειρήσεων και η Επιρροή τους στο Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, Συνέδριο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκου Οικονομικού Δικαίου, με τίτλο Η Επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στο Ελληνικό Ιδιωτικό Δίκαιο, και αφιέρωμα στον Νίκο Παπαντωνίου, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (1995), σελ. 39 επ.

26)  Θεσμοί Κοινωνικού Διαλόγου: ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας – Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (1995)

27)  Τηλεργασία. Νέες Μορφές Οργάνωσης της Επιχείρησης – Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (1996) σελ. 12 επ.

28)  Ιδιαιτερότητες των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, εισήγηση στην ημερίδα της ΑΔΕΔΥ το 1996 ΕΕΔ τ. 56 (1997), σελ. 241 επ.

29)  Η Αμφισβήτηση της Συνταγματικότητας του Συστήματος Διαιτησίας (ν1876/1990) – ΕΕΔ, τ. 57 (1998), σελ. 529 επ.

30)  Πρωτομαγιά 1998 Ο Συνδικαλισμός και οι Νέες Προκλήσεις ΔΕΝ τ. 54 (1998), σελ. 513 επ.

31)  Η Σχεδιαζόμενη Υιοθέτηση από την ΕΕ Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ενίσχυση της Ελληνικής Ιθαγένειας, αφιέρωμα στον Καρτερό Ιωάννου, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, τ. 21ος (2001), σελ. 241 επ.

32)  Προβλήματα και Προοπτικές του Εργατικού Δικαίου στο πλαίσιο της ΟΝΕ, ΕΕΔ τ. 60 (2001), σελ. 1067 επ.

33)  Οι Νεότερες Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση στον Τομέα των Διακρίσεων και της Ξενοφοβίας, τιμή Δημητρίου Ευρυγένη (2002), εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

34)  Σε Αναζήτηση ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομικού Χώρου, Τιμητικός τόμος για τον Κώστα Μπέη, σελ. 2945 επ., εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (2003)

35)  Εκθεση Σχετικά με τις Νομικές Βάσεις και τη Τήρηση του Κοινοτικού Δικαίου (Εισήγηση) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (2003)

36)  Το Μέλλον των Εργασιακών Σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, ΕΕΔ τ. 64 (2005) σελ. 387 επ.

37)  Το Εργατικό Δίκαιο της Ευελιξίας: η άλλη πλευρά των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τιμητικός τόμος Μανωλεδάκη και ΕΕΔ, τ. 65 (2006), σελ. 385 επ.

38)  Νέα Κατάσταση Πραγμάτων διαμορφώνει η υπ’ αριθ. 61/2005 δ.α ΕΕΔ τ. 65 (2006) σελ. 123 επ.

39)  Η Μεταφορά των διαφορών των φορτοεκφορτωτών και εμπόρων στην επιτροπή ανταγωνισμού ΔΕΝ τ. 62 (2006), σελ. 1441 επ.

40)  Πράσινη Βίβλος. Εκσυγχρονισμός της Εργατικής Νομοθεσίας για την Αντιμετώπιση των Προκλήσεων του 21ου αιώνα, ΔΕΝ τ. 63 (2007), σελ. 657 επ.

41)  Τα Κοινωνικά Δικαιώματα και οι Παράγωγοι Κοινοτικοί Κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο από το εργαστήριο Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου Δημοκριτείου Πανεπιστημίου εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2008, και ΕΕΔ τ. 66 (2007), σελ. 65 επ.

42)  Οι νέες Μορφές Οργάνωσης Κεφαλαίου και οι Επενέργειες για τις Εργασιακές Σχέσεις, Για μια ενιαία θεωρία ευέλικτων σχέσεων εργασίας, στο Τόμο «Η Διάσπαση της Επιχείρησης», από το 9ο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, σελ. 7 επ., Νομική Βιβλιοθήκη (2008)

43)  Σεξουαλική Παρενόχληση στους Χώρους Εργασίας τ.67 (2008), σελ. 449 επ. και αφιέρωμα στο Μιχάλη Τριανταφυλλίδη ΕΕΔ

44)  Το Θεσμικό Πλαίσιο για την Παιδική Εργασία και οι Επιδιωκόμενοι Κοινωνικοί Στόχοι, συμμετοχή στο συλλογικό έργο υπό τη διεύθυνση Δημοσθένη Δασκαλάκη με τίτλο «Φτώχεια Κοινωνικός Αποκλεισμός και Παιδική Ηλικία», εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ (2008) σελ. 61 επ.

 


ΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

 

1)      Le Controle Administratif et Judiciaire des Syndicats – Revue Hellenique de Droit International 1982-1983

2)      Les avantages en nature,Rapport Grec, στο Παγκόσμιο Συνέδριου Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης…

3)      La Responsabilité en Droit fu Travail Hellenique vue sous l’angle de l’illicéité – Journees de la Legislation Comparee 1984

4)      L’évolution des relations professionelle dans le cadre de l’entreprise en Grece – Concertation Sociale et Mutations Economiques dans le pays du sud de l’Europe 1987

5)      La Nature Juridique des Conventions Collectives – Revue Helleniqe de Droit International, σελ. 359 επόμενα, 1988

6)      Sécurité du Travail et la Protection de la Santé en Droit Hellenique – Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Βαβούσκο 1989

7)      Le secteur informel dans lUnion Européenne et le droit du travail εισήγηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αργετινής του Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

8)      Droit du Travail et Religion en Gréce – European Consortium for Church and State Research 1993

9)      Droits Collectifs dans les Services Publics – Revue Hellenique de Droit International, σελ. 245 επόμενα, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1994

10)  Employees’ Collective Rights in the Public Sector – Greek Report – Kluwer Law International 1997

11)  The Future of industrial relations in the European Union under the light of the European Constitution 2003

 

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

1979 Παρίσι Association Internationalle des relations professionelles 5ο Διεθνές Συνέδριο

1980 Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο Σιδηροδρομικών

Εισήγηση: Σωματειακή νομοθεσία και συνδικαλιστικές ελευθερίες

1980 Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο ΕΟΚ, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Εισήγηση: Συνοπτική παρουσίαση της έννοιας και του αντικειμένου της κοινωνικής πολιτικής των ευρωπαϊκών κοινοτήτων

1980 Βρυξέλλες – Λουξεμβούργο Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με

Θέμα: ΕλλάδαΕΟΚ

Εισήγηση: Le Syndicalisme et la question sociale

1981 Αθήνα Ελληνική Εταιρία Κοινωνικών Επιστημών με

Θέμα: Η κατάσταση των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα

Εισήγηση: Η κατάρτιση στις κοινωνικές επιστήμες και οι εφαρμογές τους

1981 Θεσσαλονίκη, Εταιρία Ελληνοευρωπαϊκών Μελετών

Εισήγηση: Απεργία και ανταπεργία στις χώρες της ΕΟΚ

1981 Θεσσαλονίκη ΑΕλληνογαλλικές Ημερίδες

Εισήγηση: L’influence de la constitution sur le droit du travail hellenique

1982 Κάλιαρι, Ιταλία Associazone Italiana di studio della relazioni Industriali με

Θέμα: Crisi economica e relazioni industriali

Εισήγηση: Εργατικό δίκαιο και εργασιακές σχέσεις

1982 Θεσσαλονίκη Σεμινάριο Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Εισήγηση με θέμα: Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

1982 Θεσσαλονίκη Σεμινάριο ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ (ΓΣΕΕ)

Εισήγηση για το Ν. 1264/82

1982 Μεξικό Association Henri Capitant

Θέμα: Le droit au logement

Εισήγηση: Le Logement et l’entreprise

1982 Θεσσαλονίκη, Διάλεξη Ανανεωτικής Κίνησης Δημοκρατικών δικηγόρων

Θέμα: Προσανατολισμοί Ν. 1264/82

1982 Πάτρα Διάλεξη Δ.Σ. Πατρών

Θέμα: Εργασιακές σχέσεις και σύνταγμα

1982 Αθήνα Διάλεξη

Θέμα: Η γυναίκα και η εργασία

1982 Ουάσινγκτον, Διεθνής Εταιρία Εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο

1982 Συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή Ν. 1264/82

1982 Καράκας ΧΙ Παγκόσμιο Συνέδριο

Διεθνούς εταιρίας Δικαίου Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης

Εισήγηση: Procedures et structures de le negociation collective aux niveaux de l’entreprise ou de l’establissement

1982 Συζήτηση για τις γυναίκες και τη μητρότητα

1983 Αθήνα ΕΔΕΚΑ

Α’ Πανελήνιο Συνέδριο Εργατικού Δικαίου

Εισήγηση με θέμα: Συνδικαλιστική δράση – Απεργία – ΣΣΕ

1983 Εργασία για ΕΟΚ με

Θέμα: Η κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων σε πολιτιστικά επαγγέλματα

1983 Αθήνα ΓΣΕΕ Διεθνής Συνδιάσκεψη

Θέμα: Ανεργία, απασχόληση, παραγωγικότητα, εργασιακές σχέσεις (εισηγητής)

1984 Κομοτηνή: Διήμερο Νομικής Σχολής

Εισήγηση: Συνδικαλιστικές ελευθερίες στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και η Ελληνική έννομη τάξη

1984 Θεσσαλονίκη, Ελληνική Εταιρία διοίκησης επιχειρήσεων

Θέμα: Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και συλλογική διαπραγμάτευση

Εισήγηση: Σύγχρονες τάσεις στο Εργατικό Δίκαιο

1984 Αθήνα Συνέδριο Συνταγματολόγων

Εισήγηση: Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και ο νομοθέτης

1984 Αθήνα ΑΕΜ

Ημερίδα με θέμα: Το συνδικαλιστικό κίνημα στη δεκαετία του 1980

Εισήγηση με θέμα: Συλλογική αυτονομία αρ. 23 Σ/τος

1985 Παρίσι Πρόγραμμα ερευνών με το Centre de Recherches en droit Social

Θέμα: Le systeme des relations collectives en Grece et les evolutions recentes

1985 Λιτόχωρο Ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος στις σύγχρονες κοινωνίες

1985 Αθήνα Συζήτηση για υποχρεωτική διαιτησία

1985 Βρυξέλλες Μάιος 1985

Εισήγηση με θέμα: Ισότητα ανδρών και γυναικών

1985 Μάιος Συζήτηση: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

1985 Δεκέμβριος Πολωνία Διάλεξη με θέμα: Le systeme des relations collectives de travail en Grece et les evolutions recentes

1986 Μάρτιος Αθήνα Διοργανωτής: ΠΟΣ

Θέμα: ΟΣΕ κοινωνικοποίηση – συμμετοχή

1986 Μάρτιος Αθήνα Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ

Σύνταγμα και Εργατικό Δίκαιο (εισηγητής)

1986 Απρίλιος Παρίσι Οργανωτής: Ass. Franco-hellenique des relations professionelles

Θέμα: Les relations professionelles dans le cadre de l’entreprise

1986 Αννόβερο

Εισήγηση: Die Sicherung von Arbeitsplatzen im Griechischen Recht mit rechtsvergleichenden Bemerkungen

1986 Ιούλιος Αθήνα Συνδιάσκεψη ΓΣΕΕ

Εισήγηση: Τα θεσμικά κοινοτικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα

1986 Αυστραλία Συγκριτικό Δίκαιο

Θέμα: Legal nature of collective agreements

Εισήγηση: La nature juridiques des conventions collectives

1986 Αθήνα Συνέδριο: Η ισότητα ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση κατά το κοινοτικό και το Ελληνικό δίκαιο (εισηγητής)

1986 Θεσσαλονίκη Σεμινάριο ΕΚΘ: για την υγιεινή και την ασφάλεια

1986 Ιταλία Sesolo 2ο Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εργατικού Δικαίου (εισηγητής)

1987 Βόλος Η εργασία ως ιστρικό και κοινωνικό φαινόμενο

1987 Σεπτέμβριος Κάλιαρι

Εισήγηση: Εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων σε επίπεδο επιχείρησης στην Ελλάδα

1987 24-26 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη

Εισήγηση: Συμβούλιο της Ευρώπης Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου

1987 Δεκέμβριος Αθήνα Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Κινηματογράφου

1988 7 Μαρτίου Εταιρία Νομικών Β. Ελλάδος Εισήγηση για τη Συνταγματική οριοθέτηση των κρατικών παρεμβάσεων και διεθνείς δεσμεύσεις για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες

1988 30 Μαρτίου Θεσσαλονίκη Ομιλία στην ΕΛΜΕ με θέμα: Δικαιώματα του ανθρώπου ως εργαζόμενου

1988 25 Απριλίου Συνέδριο Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας

1988 27-28 Απριλίου Συμμετοχή σε εκδήλωση Α. Παπανδρέου

1988 Μάιος, Συμμετοχή στα 5 χρόνια του νέου Οικογενειακού Δικαίου – Τιμητική Αναφορά στον Ι. Δεληγιάννη

1988 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος Συνέδριο FIDE Πόρτο Καρράς Ελλάδα (με εισήγηση)

1988 Σεπτέμβριος Συνέδριο Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υγεία

1989 Απρίλιος – Μάιος, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Θες/νίκης (Σύνταγμα & Εργασία)

1989 Αννόβερο Εργατικό Δίκαιο

1989 Ελληνοσοβιετική Συνάντηση, Εισήγηση με θέμα: Σχέσεις εργασίας και Σύνταγμα

1989 Παρίσι Συνέδριο, Εργατικό Δίκαιο του αύριο (εισηγητής)

1990 Just. Inter. du travail: Διευθέτηση συλλογικών διαφορών της ΕΟΚ

1990 Λισαβώνα Συνέδριο, Εισήγηση με θέμα: Securite demploi

1990 Παγκόσμιο Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου, Εισήγηση με θέμα: Ελαστικότητα – χρόνος εργασίας

1991 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος Σεμινάριο ΟΤΟΕ, Εισήγηση με θέμα: η μετεξέλιξη του Εργατικού Δικαίου

1992 Δουβλίνο, Ημερίδα εισήγηση για το Χρόνο εργασίας

1992 Λισαβώνα, εισήγηση για τις Ομαδικές απολύσεις

1992 Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου: Η επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στο Ελληνικό Ιδιωτικό Δίκαιο. Οι κοινοτικές οδηγίες για την προστασία της εργασίας από τις ανακατατάξεις των επιχειρήσεων

1992 Δεκέμβριος Αμβούργο

1993 MESSINA: Conference Mediterraneane sur les droits de lHomme (εισήγηση για το Κοινοτικό Δίκαιο)

1994 Nante: Ημερίδα για τα Νοσοκομεία εισήγηση με θέμα τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

1994 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο

1994 Ομιλος Επιχειρήσεων Κοινοτική Οδηγία

1994 Σεούλ: Παγκόσμιο Συνέδριο (Εθνικός εισηγητής)

1994 Ζ’ Ελληνογαλλικές Ημερίδες

1994 Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου

1994 Συνέδριο ΕΔΕΚ

1997 Συνέδριο ΓΣΕΕ - Ιδιωτικοποιήσεις, Σύγκλιση

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

1984 Νομική Σχολή Szeged (Ουγγαρία) Διεθνής Ενωση Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εισήγηση: Securite demploi

1986 Szeged 1986 - 1987, Μαθήματα ατομικού εργατικού δικαίου

1989 Szeged 1988 - 1989 Μαθήματα για τις Συλλογικές διαφορές εργασίας

1990 Szeged Μαθήματα ατομικού εργατικού δικαίου

1991 Sinnea Μαθήματα για τις εργασιακές σχέσεις στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1991 Szeged Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

1992 Szeged Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

1992 SINNEA (Ιταλία – Μπολόνια): Μετανάστευση

1993 SINNEA: Ασφάλεια και Υγεία

1993 Szeged Απολύσεις

1994 Szeged Ρόλος κράτους – Εργασιακές σχέσεις

 

Ε. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

1)      Τροποποίηση κανονισμού συμβατικής ισχύος (1979)

2)      Χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας μισθωτών ΟΛΘ (1981)

3)      Μονομερής βλαπτική μεταβολή με μεταφορά καθηκόντων προϊσταμένου (1981)

4)      Συμμετοχή εργαζομένων στο δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε δύο σωματεία το ένα στο χώρο ιδιωτικού δικαίου και το άλλο στο χώρο δημοσίου δικαίου (1981)

5)      Ετοιμότητα εργασίας και εφημερία στα νοσοκομεία (1982)

6)      Επαναπρόσληψη μισθωτού με βάση το νόμο 1264/82 (1982)

7)      Απασχόληση συνταξιούχου σε τράπεζα και ένταξη στο προσωπικό (1982)

8)      Περικοπή ΑΤΑ λόγω διπλών αποδοχών ιατρών Θεαγενείου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (1983)

9)      Αρνηση Εγγραφής Δημοσιογράφου στη Συνδικαλιστική του Οργάνωση (1986)

1)      Συνδικαλιστικές ελευθερίες και άσκηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων (ΔΣΕ 87 και Νόμος 1597/86 άρθρο 43) (1986)

10)  Στοιχεία Χαρακτηρισμού της Σύμβασης Εργασίας ως Αορίστου Χρόνου – ΕΕΔ, τ. 45 (1986), σελ. 641 επ.

11)  Κατάργηση θέσης και απόλυση (υπάλληλοι ΕΔΕΜΕΔ) (1986)

12)  Διαφοροποιήσεις παροχών και ίση μεταχείριση (1987)

13)  Σύμβαση εργασίας με πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρείας (1988)

14)  Κύρωση συλλογικών συμβάσεων με νόμο και ισχύς για τις αλλοδαπές τράπεζες (1989)

15)  Εφαρμογή ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ΟΤΕ (1989)

16)  Ικανότητα σύναψης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας  (Σωματείο Ολυμπιακής Αεροπλοίας (1990)

17)  Εκλογή ως δημάρχου γιατρού νοσοκομείου του ΕΣΥ και δικαίωμα άδειας (1990)

18)  Μετάταξη εργαζομένων στην Olympic Catering κατά παρέκκλιση της διαδικασίας άρθρου 34 νόμου 1986/90 (1990)

19)  Οροι νομιμότητας συμμετοχής αντιπροσώπων της ΠΟΕΔΗΝ στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (1990)

20)  Υποχρεωτική αποχώρηση δικηγόρου από Τράπεζα με κανονισμό υπηρεσίας (1990)

21)  Χαρακτηρισμός των συμβάσεων ειδικών συνεργατών ασφαλιστικής εταιρείας ως συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών (1990)

22)  Προβλήματα από τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας με την ένωση Ελληνικών Τραπεζών και θέματα νομιμότητας όρων πρόσληψης προσωπικού (1991)

23)  Θέμα συνταγματικότητας άρθρου 10 παρ. 1 νόμου 1902/90 θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ταμείων αλληλοβοηθείας (1991)

24)  Απεργία και Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων Ζητήματα Νομιμότητας Αιτημάτων Απεργίας ΔΕΝ τ. 49 (1993), σελ. 1217 επ.

25)  Νομιμότητα απεργίας με αποχή από την υπερεργασία με αίτημα την ανάκληση των απολύσεων (1993)

26)  Χαρακτηρισμός της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης εργαζομένων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και δυνατότητα διάσπασης ενός κλάδου (1993)

27)  Καταγγελία για σπουδαίο λόγο εργαζομένου σε Τράπεζα και εφαρμογή κανονισμού της Τραπέζης (1994)

28)  Δραχμικά επιδόματα και επιδόματα υπολογιζόμενα με ποσοστό, θέματα ερμηνείας συλλογικής σύμβασης εργασίας (1994)

29)  Δανεισμός Μισθωτού, Ζητήματα Εφαρμοστέου Δικαίου και Διεθνούς Δικαιοδοσίας, ΕΕΔ τ. 53 (1994), σελ. 209 επ.

30)  Κατάργηση από τον επίτροπο της Τράπεζας Κρήτης της εκπροσώπησης του σωματείου στο συμβούλιο χορηγήσεων διοίκησης (1994)

31)  Συμμετοχή Εκπροσώπων Εργατικού Σωματείου στο Συλλογικό Διαχειριστικό Οργανο του Εργοδότη, ΔΕΝ τ. 51 (1995), σελ. 81 επ.

32)  Απολύσεις Συνδικαλιστικών Στελεχών, ΕΕΔ τ. 56 (1997), σελ. 1009 επ.

33)  Δικαίωμα Εργοδότη για μη Αποδοχή Εισηγήσεων Διευθυντικού Στελέχους και για Απόλυσή του σε Περίπτωση Εμμονής του σε Αυτές – Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (1998), σελ. 922 επ.

34)  Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους και ειδικές διαδικασίες απόλυσης προβλεπόμενες από κανονισμό επιχείρησης (1998)

35)  Συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης και Μεταβίβαση Επιχειρήσεων – Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (1998), σελ. 558 επ.

36)  Αποκρατικοποίηση Αθηναϊκής Χαρτοποιίας και διαδοχή συλλογικών συμβάσεων (2001)

37)  Κατάρτιση νέου κανονισμού μετά από συγχώνευση τραπεζών και προϋποθέσεις επικράτησης δυσμενεστέρων όρων (2002)

38)  Κυριακή εργασία χωρίς αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης με προσαύξηση 175%. Μονομερής μεταβολή του συστήματος αυτού με χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης (2005)

39)  Αρμοδιότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης και αντιπροσωπευτικότητα επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης (2005)

40)  Δανεισμός εργαζομένου σε όμιλο επιχειρήσεων. Αρμόδια εταιρεία για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Δανεισμός υπαλλήλου που ήταν ταυτοχρόνως και μέλος του διοικητικού συμβουλίου (2006)

41)  Εφάπαξ και Αποζημίωση Απόλυσης, δύο Διακριτές Παροχές ΕΕΔ τ. 65 (2006), σελ. 1201 επ.

42)  Μεταβίβαση επιχείρησης – κατάρτιση νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης - επιχειρησιακή συνήθεια - διαμόρφωση όρων εργασίας επί το δυσμενέστερο (2007)

43)  Προβλήματα από το νόμο 3429/2005 σχετικά με τη διαφοροποίηση των όρων εργασίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και παλαιού προσωπικού (2007)

44)  Νομικό καθεστώς εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων (2007)

45)  Τροποποίηση όρου επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης για τα όρια ηλικίας εξόδου από την υπηρεσία μετά από συγχώνευση επιχειρήσεων (2008)

46)  Προβλήματα σχετικά με την υποχρεωτική αποχώρηση υπαλλήλου λόγω ορίου ηλικίας (2008)

47)  Η μη Εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου Επενδύσεων και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.3586/07) στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» (Α.Τ.Α.Π.Ε.) ΔΕΝ τ. 64 (2008)

 

ΣΤ. ΑΡΘΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

1)      Το Σύνταγμα της Ευρώπης και η Αποτυχία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού 2003

2)      Η Επαπειλούμενη Συνταξιοδότηση του Σοσιαλισμού και η Προσδοκία ενός Νέου Κοινωνικού Κράτους – Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Απρ. 2005

3)      The Imminent Retirement of Socialism and the Hope of a New Social State 2006

4)      Οι Προσανατολισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Μεταναστευτική Πολιτική: Μετέωρο Βήμα Ανάμεσα στη Ξενοφοβία και στην Πολυπολιτισμική Κοινωνία σε εκδήλωση για τη Μεταναστευτική Πολιτική και Δικαιώματα των Μεταναστών, ΙΝΕ Αθήνα 2005

5)      Η Θεσσαλονίκη Ενάντια στο Ρατσισμό και στη Ξενοφοβία, εκδήλωση Νομαρχιακής Παράταξης Θεσσαλονίκης 2005

6)      Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η Κοινωνία των Πολιτών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 10 Χρόνια από την ίδρυσή της (εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 2005

7)      Το Μέλλον των Εργασιακών Σχέσεων υπό το Πρίσμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, 1ο Βαλκανικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από τον ΟΜΕΔ, Θεσσαλονίκη 2005, και ΕΕΔ τόμος 64, σελ. 385 επόμενα

8)      Η Στρατηγική των Νέων Διεκδικήσεων των Εργαζομένων, Περιοδικό ΣΤΡΟΦΗ, Ιούνιος 2007

9)      Γενική Εισήγηση στην Ενδιάμεση Εκθεση της Επιτροπής για τη Σύζευξη Ευελιξίας με Ασφάλεια 2007

 

Ζ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ετών 2005 – 2009

 

2005

23-12-2005 Οι Νέες Εργασιακές Σχέσεις - Το Θολό Τοπίο Ανάμεσα στις Αναπροσαρμογές και Ανατροπές των Εργασιακών Σχέσεων

 

2006

17-1-2006 Παρατηρήσεις στην Οδηγία BOLKENSTEIN

20-1-2006 Αρθρο στην εφημερίδα ΒΗΜΑ - Οι προσανατολισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταναστευτική πολιτική. - Μετέωρο βήμα ανάμεσα στην ξενοφοβία και την πολυπολιτισμική κοινωνία.

13-3-2006 Η Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας και οι Προβληματισμοί από τις Ρυθμίσεις του Νέου Νόμου

30-4-2006 Τα Χειρότερα δεν Ήρθαν τι Προμηνύουν οι Ανατροπές στην Αγορά Εργασίας – άρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

28-5-2006 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4-9-2006 Κοινωνικό Κράτος

19-9-2006 Ευελιξία – Τα δικαιώματα εργασίας στις νέες παραγωγικές σχέσεις

15-11-2006 Αρθρο στο περιοδικό ΠΟΛΙΤΗΣ - Πως ανταποκρίνεται ο συνδικαλισμός στα αιτήματα των πολιτών της σύγχρονης κοινωνίας.

26-11-2006 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η ενιαία αγορά των υπηρεσιών

19-12-2006 Η Ευρωπαική Αριστερά - Το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής αριστεράς

22-12-2006 Το αυθαίρετο Πανεπιστήμιο

 

2007

5-2-2007 Το Παρόν και το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Αριστεράς - άρθρο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

19-3-2007 Πράσινη Βίβλος - Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα

27-3-2007 Η Πράσινη Βίβλος και το μέλλον των δικαιωμάτων εργασίας

16-4-2007 H στρατηγική για νέες διεκδικήσεις των εργαζομένων

20-4-2007 H στρατηγική για νέες διεκδικήσεις των εργαζομένων Ν.Ν.

22-4-2007 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

27-4-2007 H   επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ιδιωτικό δίκαιο Ομιλία στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαρίσης

8-5-2007 Μισθωτοί ΟΛΠ

12-6-2007 Συνέντευξη στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ – Τα Ομόλογα

18-6-2007 Η Πολιτική της Πολυγλωσσίας στην ΕΕ

17-7-2007 Νέα Ηθη Εργασίας από την Απαγόρευση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

27-7-2007 Αρθρο στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ - Το Μέλλον της Μισθωτής Εργασίας και η Αναμόρφωση της Στρατηγικής των Συνδικάτων

3-8-2007 Χρειάζονται Θεσμικά Μέτρα και όχι Φιλανθρωπίες – άρθρο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

9-9-2007 Αρθρο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Η Ανάγκη Διεύρυνσης των Στόχων της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης

28-9-2007 Προϋποθέσεις ενός Αποτελεσματικού Διαλόγου για το Ασφαλιστικό

12-10-2007 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Ακτινογραφία του Ασφαλιστικού Προβλήματος σε έξι Ερωτήματα

19-10-2007 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Ακτινογραφία του Ασφαλιστικού Προβλήματος σε έξι Ερωτήματα

14-12-2007 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η Ευρωπαϊκή Πρόταση για τη Σύζευξη Ευελιξίας με Ασφάλεια

 

2008

Το μέλλον της Μισθωτής Εργασίας και Αναμόρφωση της Στρατηγικής των Συνδικάτων - άρθρο στο ΒΗΜΑ Ιδεών

24-4-2008 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Flexicurity

2-5-2008 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1-6-2008 Διάλογος για την Ανάπτυξη και τις Μεταρρυθμίσεις – συλλογικό άρθρο με Ζανιά, Ζορμπά, Ιωακειμίδη και λοιπούς, στο ΒΗΜΑ της Κυριακής

17-6-2008 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

13-7-2008 Συνέντευξη στην εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ με θέμα Σύζευξη Ευελιξίας με Ασφάλεια

28-7-1008 Ρύθμιση απορύθμισης η κυβερνητική τροπολογία για τους εργαζομένους των Δ.Ε.Κ.Ο.

30-7-2008 Αρθρο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Η Φτώχια στις Συμπληγάδες ενός υπό Αμφισβήτηση Νεοφιλελευθερισμού και μιας υπό Απαξίωση Σοσιαλδημοκρατίας

3-8-2008 Επίθεση στα Συλλογικά Δικαιώματα – άρθρο στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

31-8-2008 Η Διεύρυνση της Φτώχιας στην Ευρωπαϊκή Ενωση – άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

5-9-2008 Ευρωπαϊκή και ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Προβληματισμοί και προοπτικές

6-10-2008 Αρθρο στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Από τη Χρηματιστηριακή Κρίση στην Κρίση Του Νεοφιλελευθερισμού

27-10-2008 Η Νέα Ευκαιρία για τη Δημοκρατία - Η Ομολογία Αποτυχίας του Νεοφιλελευθερισμού και η νέα Εποχή για την Αριστερά

10-11-2008 Για το Ζήτημα του Αιγαίου – Παρουσίαση του βιβλίου Αναστάσιου Πεπονή Θεσσαλονίκη

16-11-2008 Η Αποτυχία του Νεοφιλελευθερισμού – άρθρο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής

6-12-2008 Αρθρο στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Σύνδεση Εκπαίδευσης με Αγορά Εργασίας

 

2009

15-1-2009 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η Ανακύκλωση των Ελληνοτουρκικών Κρίσεων

2-2-2009 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Ο Εκδυτικισμός της Τουρκίας και τα Προβλήματα του Ελληνισμού

2-2-2009 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η Σύνδεση της Ενταξιακής Πορείας  της Τουρκίας με τα Προσφυγικά Προβλήματα

4-2-2009 Αρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Οι παλινδρομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοινωνικό της πρότυπο

22-2-2009 Ένα Παραπλανητικό Δίλημμα (Ανελαστικές Σχέσεις και Ανεργία) – άρθρο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής