Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

1 Εκθέσεις

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής: Κατάσταση εφαρμογής της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ("Οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας")


2 Γνωμοδοτήσεις

Πράσινο βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus World) (2004-2008)

Γνωμοδότηση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση-ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου.


3 Εκθέσεις ως σκιώδης εισηγητής

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τη λαθραία εργασία

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη.

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσο αφορά τη λαθραία εργασία

Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Η Υποστήριξη Εθνικών Στρατηγικών για Ασφαλείς και Βιώσιμες Συντάξεις μέσω μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης"


Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς

1 Εκθέσεις

Νομικές βάσεις και σεβασμός του Κοινοτικού Δικαίου (υπό εκπόνηση)

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (1999)


2 Γνωμοδοτήσεις

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών

Πράσινο Βιβλίο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ενισχυμένη συνεργασία)

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (Κανονισμός 1408/71/ΕΟΚ)

Τηλεόραση χωρίς σύνορα / Οδηγία 89/552

Πρόταση Οδηγίας για τον τίτλο παραμονής μικρής διάρκειας που χορηγείται στα θύματα της διευκόλυνσης της λαθρομετανάστευσης ή της διακίνησης ανθρώπων που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές

Πρόταση Οδηγίας για τους όρους εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης


3 Εκθέσεις ως σκιώδης εισηγητής

Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Εκτελεστήριου Τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (2000)


4 Γνωμοδοτήσεις ως σκιώδης εισηγητής

Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2002

Ποινικές διαδικασίες ελάχιστοι όροι προστασίας των υπόπτων στην ΕΕ: Πράσινη Βίβλος.

Πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έκδοση της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής "ne bis in idem"

Πρόληψη της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία και θέσπιση ποινικών κυρώσεων

Πορεία των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (gendermainstreaming)

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προσέγγιση συνεργασίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

 

Επιτροπή συνδιαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Μέλος επιτροπής συνδιαλλαγής για την έκδοση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς ύδατος, ενέργειας μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

Επιτροπή Αναφορών

1 Εκθέσεις

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το κοινοβουλευτικό έτος 2001-2002.

 


Αποστολές και Διάφορες Άλλες Συμμετοχές

Συμμετοχή του κ. Κουκιάδη σε Συνέδριο στην Κοπεγχάχη από 14 έως 15 Οκτωβρίου 1999, με θέμα: "Δημόσιες βιβλιοθήκες και η κοινωνία της πληροφορίας".

Συμμετοχή του κ. Κουκιάδη ως εκπροσώπου της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στη Λισσαβόνα στις 26 Νοεμβρίου 1999, με θέμα: "21ος αιώνας: συμμετοχή για όλους.

Αποστολή στο Καζακστάν-Κιργιστάν ως αντιπρόεδρος της μεικτής κοινοβουλευτικής ομάδος με αντικείμενο διαπραγμάτευσης ποικίλα διμερή θέματα, από Κυριακή 21 έως Κυριακή 28 Μαΐου 2000

Ομιλία στη διεθνή συνδιάσκεψη στα γραφεία της ΟΚΕ στις Βρυξέλλες , την Παρασκευή 5 Μαΐου 2000, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ελεύθερων Επαγγελματιών (CEPLIS), με θέμα: "Ελευθερία εγκατάστασης των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΕΕ και αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών διπλωμάτων".

Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών από Δευτέρα 26 έως Τετάρτη 28 Ιουνίου 2000"Γενεύη 2000. Το επόμενο βήμα για την κοινωνική ανάπτυξη" με αντικείμενο την αξιολόγηση των επιτευγμάτων της Συνόδου Κορυφής της Κοπεγχάγης για την κοινωνική ανάπτυξη που έλαβε χώρα πρίν από 5 χρόνια" Ο κ. Κουκιάδης συμμετείχε στην τριμελή αντιπροσωπεία του ΕΚ που μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο εκπροσώπησαν την ΕΕ στην ειδική Σύνοδο.

Συμμετοχή του κ. Κουκιάδη σε Διεθνές Συνέδριο εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης στην Ιερουσαλήμ, από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου 2000.

Αποστολή στη Μοζαμβίκη κατόπιν προσκλήσεως της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2000. Τίτλος ομιλίας Ιωάννη Κουκιάδη : Η στρατηγική της ΕΕ απέναντι στο φαινόμενο της φτώχειας στην Αφρικανική Ήπειρο.

Παρουσίαση στη Στοκχόλμη του προγράμματος της επικείμενης Σουηδικής προεδρίας στην Επιτροπή Απασχόλησης του ΕΚ, από Κυριακή 19 έως Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2000.

Συμμετοχή του κ. Κουκιάδη, από κοινού με τους Michel Rocard, Catherine Lalumiere, σε διεθνή πολιτική συνάντηση του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος στο Παρίσι με θέμα "Διευρυμένη και αλληλέγγυα Ευρώπη". Συμμετοχή στο τρίτο στρογγυλό τραπέζι της ημερίδας με θέμα τους φόβους που δημιουργεί η επικείμενη διεύρυνση της ΕΕ, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2001.

Συμμετοχή του κ. Κουκιάδη στην Α΄ Συνδιάσκεψη με θέμα "Το μέλλον της Υπαίθρου στην Ευρώπη του 21ου αιώνα" και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών με τίτλο "Ορεινός Αύγουστος". Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου του ΕΚ κ. Πάτ Κόξ στο δήμο Τετραφυλιάς Άρτας, την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2002.

Πρόσκληση στο Συνέδριο με θέμα την "Ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία", που γίνεται την 1η Μαΐου 2003, στο Λόφο του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον. Θα συμμετέχουν νομοθέτες από την Ευρώπη και την Αμερική καθώς και αντιπρόσωποι από τα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Θα συζητηθούν η υπάρχουσα πολιτική κατάσταση σ' αυτές τις περιοχές καθώς και οι αναπτυξιακές στρατηγικές για την προώθηση της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσκαλεί ο κ. John McCain, μέλος της Συγκλήτου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Τετραήμερη αποστολή στον Καναδά, από 27 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2003

27 Μαΐου: Άφιξη στο Μόντρεαλ
Διάλεξη στο πανεπιστήμιο Μακ Γκιλ
28 Μαΐου: Άφιξη στην Οττάβα
Συναντήσεις με μέλη του καναδικού κοινοβουλίου
Διάλεξη στο πανεπιστήμιο Οττάβα Κάρλτον
29 Μαΐου: Άφιξη στο Βανκούβερ
Διάλεξη στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών
30 Μαΐου: Άφιξη στο Μόντρεαλ

Διήμερη αποστολή στη Μολδαβία από 10 έως 12 Ιουνίου 2003, ως απεσταλμένος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Παρευξείνιας Διάσκεψης.