Χαιρετισμός του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αντιπροέδρου της επιτροπής νομικών θεμάτων και εσωτερικής αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη για την ημερίδα που οργανώνει το ΚΕ.Π.ΚΑ., με θέμα: "Η γνώση είναι δύναμη. Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης".

Θεσσαλονίκη, 11.05.2004

Σε μια ανοιχτή αγορά ο σκληρός ανταγωνισμός χωρίς κανόνες καταλήγει σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών. Η όλη, συνεπώς, πολιτική για την προστασία των καταναλωτών δεν πρέπει να θεωρείται μια κλαδική πολιτική, αλλά κεντρική συνιστώσα μιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής που καταλαμβάνει οριζόντια τη μεγαλύτερη κατηγορία πολιτών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, ότι το καταναλωτικό κίνημα στην Ευρώπη και οι πολιτικές δυνάμεις, που έχουν κατανοήσει ότι αποτελεσματική αγορά δεν είναι η ασύδοτη αγορά, πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερα, καλύτερα συντονισμένα και αποτελεσματικότερα μέτρα για την προστασία του καταναλωτή.
Πρόσφατα, συζητιέται η πρόταση οδηγίας για την αναθεώρηση 8 οδηγιών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προκειμένου στο πλαίσιο της διαδικασίας Lamfalussy να προωθηθεί η απλοποίηση, η σαφήνεια και η συνοχή των θεσπιζόμενων μέτρων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σύμφωνο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν θα περιορίζεται στην αγορά κινητών αξιών, αλλά θα επεκτείνεται στις τράπεζες, τις ασφαλίσεις και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Με την προτεινόμενη οδηγία προβλέπεται νέα διάρθρωση ρυθμιστικών επιτροπών για το σύνολο των τομέων αυτών.
Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την αύξηση εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τη βελτίωση της πληροφόρησης και της διαφάνειας, αλλά και για την ενίσχυση της διαβούλευσης όλων των παραγόντων της αγοράς, καθώς και σε άλλα μέτρα.
Η κινητικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά και άλλες πρωτοβουλίες. Στο κέντρο αυτών των άλλων πρωτοβουλιών είναι η καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών που καλύπτει το σύνολο της αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και καταναλωτικής πίστης.
Στο Κοινοβούλιο θέσαμε το θέμα με τους πλέον σαφείς όρους ότι η διάδοση των αθέμιτων πρακτικών αποτελεί πιστοποίηση της αποτυχίας της αγοράς, γι' αυτό υπάρχει κοινό συμφέρον στους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες να τεθεί αποτελεσματικός φραγμός στις αθέμιτες πρακτικές.
Με τις νέες προτάσεις καθορίζεται για πρώτη φορά με λιτό τρόπο ο ορισμός του μέσου καταναλωτή. Θέση του Ευρωκοινοβουλίου είναι να μην επιβαρύνει τον καταναλωτή με πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις, πέρα από την υποχρέωση να ενημερώνεται και να επιδεικνύει εύλογη προσοχή, και ακόμη να υπάρχει ειδική μέριμνα για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως είναι οι ανήλικοι, οι υπερήλικοι και τα άτομα με αναπηρίες. Συγχρόνως, ζητείται διευκόλυνση των καταναλωτών στο να προσφεύγουν σε άλλες διαδικασίες λιγότερο δαπανηρές από την προσφυγή στα δικαστήρια.
Εξάλλου, στην πρόταση της οδηγίας για την εξ' αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους καταναλωτές, επιδιώκεται να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με τη γενική οδηγία για την εξ' αποστάσεως εμπορία καταναλωτικών αγαθών (ηλεκτρονικού εμπορίου). Βασικοί άξονες της προτεινόμενης οδηγίας είναι η διατήρηση του δικαιώματος στα κράτη να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, η υποχρέωση της Επιτροπής να παρέχει πληροφορίες στους προμηθευτές για τις διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια. Παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη δέσμευση για παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προθεσμίας 14 ημερών. Δεδομένου ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εξ' αποστάσεως συνδέονται με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πρόταση της οδηγίας αναγνωρίζει ως βασική αρχή την αρχή της χώρας προέλευσης.
Κλείνοντας τη σύγχρονη αυτή επισκόπηση για τις τρέχουσες προτάσεις στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών θα ήθελα όχι μόνο να συγχαρώ το ΚΕΠΚΑ για πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, αλλά και να ευχηθώ τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των καταναλωτών, ενόψει των νέων προκλήσεων που μας αναμένουν καθώς και μια στενότερη διασύνδεση με τις πολλαπλές ομάδες εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών επιτροπών που προωθεί η ΕΕ στον τομέα αυτό. Η επιτυχία στην ημερίδα είναι επιτυχία όλων μας.